Misja Klubu:

Wzmacnianie ciała, umysłu i ducha.

Celem działania Klubu jest:

 1. Nauczanie, promocja i rozwój Taekwon-do oraz szeroko rozumianej samoobrony
 2. Realizacja zadań publicznych w zakresie:
  • podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ochrony i promocji zdrowia
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
  • profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn